Це не за Європу, це - за наше майбутнє. / Это не за Европу, это - за наше будущее.

У цього звернення дуже великий авторський колектив.
Але я впевнений, що під ним підпишеться більшість, якщо не всі, пересічні громадяни.
Тому що це не за Європу, не за якісь гучні натхненні слова та заклики. Це - за наше майбутнє.


Два роки тому Україна зробила історичний вибір. Люди вийшли на вулицю, вимагаючи справедливості і захисту своїх прав.

За цей час ми багато чого досягли: відстояли наші свободи, скинули диктатуру, домоглися підписання угоди про асоціацію з ЄС, провели вибори, прийняли реформаторські закони і взялися за перегляд суспільного договору.

За все це український народ заплатив і продовжує платити величезну ціну. Логічно, що вимоги людей до влади стали значно вищими.

Два роки тому ми розуміли, що дива не станеться й одразу все не вдасться. Ми були готові працювати, терпіти і жертвувати.

Але нам складно було уявити, що чиновники і наближені до влади бізнесмени будуть продовжувати грабувати країну, прикриваючись тепер уже вишиванкою, Майданом або АТО.

Що гречка і тітушки на виборах так і залишаться безкарними.

Що на своїх посадах працюватимуть ті, чиїм руками ще нещодавно будувалася диктатура: від суддів до членів Центральної виборчої комісії.

Що головним партнером влади знову стане не суспільство, а вузьке коло тих же олігархів, які виснажували країну при колишньому режимі. А ключові для країни рішення і далі будуть прийматися в колі сірих кардиналів, які керуються тільки своїми меркантильними інтересами.

Шановні президенте України, прем'єр-міністре, міністри і народні депутати!

Люди все бачать і розуміють. Вони вже не вірять вашим виправданням. Корупційна метушня й імітація реформ знищують довіру українського суспільства і повагу зарубіжних партнерів.

Ви думаєте, що час ще є. Мусимо вас засмутити: люди на межі.

Запит суспільства, проголошений під час Революції Гідності, нікуди не зник. Сьогодні ці вимоги об'єднують абсолютну більшість українців. І кожен день вашого зволікання вбиває шанси на повернення довіри людей.

З вашої вини ми втрачаємо час. Замість того, щоб створювати – розвивати економіку, освіту, науку і культуру – ми змушені витрачати ресурси на боротьбу з системою. Системою, яку ви продовжуєте захищати і підгодовувати.

Ми не хочемо нової революції, яку ви несвідомо наближаєте.
МИ ГОТОВІ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ НАШОЇ КРАЇНИ !
Тому ми не просимо, ми вимагаємо:


1. Почати реальну боротьбу з корупцією. Сконцентруватися на вищих ешелонах влади і розірвати кругову поруку, призначивши ефективного Генерального прокурора, завершити люстрацію і реформувати державну службу за європейськими стандартами.

2. Відновити справедливість. Притягнути до відповідальності людей, які розграбували країну і призвели до насильства і вбивств на Майдані.

3. Домогтися верховенства права. Інтенсивно і рішуче проводити судову реформу, в якій були зроблені важливі кроки, але суспільство не відчуває впевненості в успіху.

4. Забезпечити прозорість влади. Відкрито проводити призначення на державні посади, припинивши практику підкилимних домовленостей і розподілу посад за політичними квотами на догоду сірим кардиналам.

5. Озвучити чіткий план. Як нам разом подолати економічну і гуманітарну кризу, як ми плануємо повертати Крим та окуповані території.

У вас все ще є вибір, ким увійти в історію: реальними реформаторами, які пожертвували особистими інтересами заради майбутнього країни, або тими, хто привів країну до розвалу через корупцію та неефективне управління.

***
Роковинам Маршу Мільйонів присвячується.
Кожен, хто підтримує цю позицію, може опублікувати або розповсюдити текст від свого імені.
**************************************************************************************************************************************


У этого обращения очень большой авторский коллектив.
Но я уверен, что под ним подпишутся большинство, если не все, рядовые граждане.
Потому что это не за Европу, не за какие-то громкие пафосные слова и лозунги. Это - за наше будущее.


Два года назад Украина сделала исторический выбор. Люди вышли на улицу, требуя справедливости и защиты своих прав.

За это время мы многого достигли: отстояли наши свободы, свергли диктатуру, добились подписания соглашения об ассоциации с ЕС, провели выборы, приняли реформаторские законы и взялись за пересмотр общественного договора.

За все это украинский народ заплатил и продолжает платить огромную цену. Логично, что требования людей к власти стали значительно выше.

Два года назад мы понимали, что чуда не произойдет и сразу все не получится. Мы были готовы трудиться, терпеть и жертвовать.

Но нам сложно было представить, что чиновники и приближенные к власти бизнесмены будут продолжать грабить страну, прикрываясь теперь уже вышиванкой, Майданом или АТО.

Что гречка и титушки на выборах так и останутся безнаказанными.

Что на своих должностях будут работать те, чьим руками еще недавно строилась диктатура: от судей до членов Центральной избирательной комиссии.

Что главным партнером власти снова станет не общество, а узкий круг тех же олигархов, которые истощали страну при прежнем режиме. А ключевые для страны решения и далее будут приниматься в кругу серых кардиналов, руководствующихся только своими меркантильными интересами.

Уважаемые президент Украины и премьер-министр!

Люди все видят и понимают. Они уже не верят вашим оправданиям. Коррупционная возня и имитация реформ уничтожают доверие украинского общества и уважение зарубежных партнеров.

Вы думаете, что время еще есть. Должны вас огорчить: люди на пределе.

Запрос общества, озвученный во время Революции Достоинства, никуда не делся. Сегодня эти требования объединяют абсолютное большинство украинцев. И каждый день вашего промедления убивает шансы на возвращение доверия людей.

По вашей вине мы теряем время. Вместо того чтобы созидать - развивать экономику, образование, науку и культуру – мы вынуждены тратить ресурсы на борьбу с системой. Системой, которую вы продолжаете защищать и вскармливать.

Мы не хотим новой революции, которую вы бессознательно приближаете.
МЫ ГОТОВЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ !
Поэтому мы не просим, мы требуем:


1. Начать реальную борьбу с коррупцией. Сконцентрироваться на высших эшелонах власти и разорвать круговую поруку, назначив эффективного Генерального прокурора, завершить люстрацию и реформировать государственную службу по европейским стандартам.

2. Восстановить справедливость. Привлечь к ответственности людей, разворовавших страну и приведших к насилию и убийствам на Майдане.

3. Добиться верховенства права. Интенсивно и решительно проводить судебную реформу, в которой были сделаны важные шаги, но общество не ощущает уверенности в успехе.

4. Обеспечить прозрачность власти. Открыто проводить назначения на государственные должности, прекратив практику подковерных договоренностей и распределения должностей по политическим квотам в угоду серым кардиналам.

5. Озвучить четкий план. Как нам вместе преодолеть экономический и гуманитарный кризис, как мы планируем возвращать Крым и оккупированные территории.

У вас все еще есть выбор, кем войти в историю: реальными реформаторами, которые пожертвовали личными интересами ради будущего страны, либо теми, кто привел страну к развалу из-за коррупции и неэффективного управления.

***
Годовщине Марша Миллионов посвящается.
Каждый, кто подерживает эту позицию, может опубликовать или распространить текст от своего имени.
****************************************************************************************************************************************************

‪#‎занашемайбутне‬ ‪#‎занашебудущее‬ ‪#‎forourfuture‬